Deti

Detská služba

::: Tábory a výlety :::

:::KONTAKT:::


Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. (Lk 9,48)

Našou túžbou a poslaním je prijímať deti podľa vzoru, ktorý nám dal sám Ježiš, keď kládol na nich ruky a žehnal ich. Dovoliť im, aby prišli k Nemu. Chceme im prinášať evanjelium a povedať im najdôležitejšiu vetu: Boh tak miloval svet... Následne ich formovať, aby duchovne rástli a prinášali ovocie.

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. (Mk 16,15)

Každý človek v každom veku potrebuje Krista. Tak poďme a odovzdávajme radostnú zvesť o Kristovi ďalej, nech o Ňom každý vie, aj deti...

Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. (2Pt 3,18)

Deti potrebujú byť povzbudzované a formované v kresťanskom živote. Následnou prácou im pomáhame duchovne rásť, viac poznávať Boha a kráčať s Ním vždy a všade...

Z Listu Jána Pavla II. deťom:

Aké dôležité je dieťa v Ježišových očiach! Mohlo by sa dokonca povedať, že evanjelium je hlboko preniknuté pravdou o dieťati. Mohlo by sa to dokonca čítať vo svojom celku ako „Evanjelium dieťaťa". Veď čo to znamená: „Ak sa neobrátite a nestanete sa ako deti, nevojdete do nebeského Kráľovstva?" Nedáva tu Ježiš dieťa ako vzor dospelým? V dieťati je dačo, čo nikdy nesmie chýbať tomu, kto chce vojsť do nebeského Kráľovstva. Nebo je určené tým, čo sú jednoduchí ako deti, čo sú ako deti plní dôveryhodnej odovzdanosti, bohatí na dobrotu a čistí, nevinní. Iba títo môžu znova nájsť v Bohu Otca, a stať sa aj oni, vďaka Ježišovi, takisto Božími deťmi.

Sme povolaní učiť a vychovávať deti, ale v podstate oni učia a vychovávajú nás...

Vďaka Ti, Pane, za každé jedno dieťa! ☺

Aktivity

V našej službe sú cieľovou skupinou deti predškolského veku a deti základnej školyPočas školského rokapripravuje pre nich tím animátorov pravidelné biblické stretnutia. Deti sú rozdelené do troch skupín podľa veku (predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ). Obsahom stretka je: biblická lekcia, pieseň, veršík naspamäť, divadielko, kvíz, tvorivé dielne, hry, súťaže, športové aktivity a ďalšie prekvapenia... Počas letných prázdnin ponúkame pre deti od 4-10 rokov prímestský tábor a pre 11- až 14-ročných letný výlet. Táto služba vyžaduje veľa, ale dáva oveľa viac. Pre deti aj pre nás animátorov je zdrojom nezabudnuteľných zážitkov, radosti a požehnania.


Kontakt

Mgr. Lucia Dlugošová

T. č.: 0905 686 548

Email: detskasluzba@gmail.com


 

Prímestský tábor 2013 - Výstup na vrch

1. − 5. júl 2013

Letný výlet 2013 - Víťazný beh

21. − 24. júl 2013

Letný výlet 2012

Letný výlet 2011

Prímestský tábor 2012

Prímestský tábor 2011

Prímestský tábor 2009

Prímestský tábor 2008

Detský výlet 2004