Vlajky

Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Ž 20,6

Tanec so zástavami je jedna z foriem modlitby a oslavy Boha. Keďže tanec je prirodzeným prejavom radosti a vlajky sú symbolom 
príslušnosti k božiemu ľudu a božieho víťazstva, touto modlitbou vyjadrujeme radosť z Ježišovho víťazstva nad hriechom a z toho,
že sa vďaka tomuto víťazstvu môžeme nazývať božími deťmi. Oslavujeme ho za jeho mocné skutky, ktoré koná v našich životoch
i v životoch iných ľudí a taktiež sa v našej modlitbe prihovárame za druhých.

V katolíckom spoločenstve MaranaTha slúžime predovšetkým spolu s hudobnou službou na Večeroch chvál a iných podujatiach. 
Taktiež sa v modlitbe niekedy spájame aj so žalmovými bubenníkmi (napr. Celoprešovské misie), keďže aj v biblii sa oslava Boha
bubnami a tancom často spomína spoločne.

Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou. Ž 150,4

Galéria