Boží priateľ a služobník

Boží priateľ a služobník je ročný formačný program určený pre absolventov formácie Škola učeníka. Zámerom je pripraviť, "vyzbrojiť" a umožniť účastníkom tejto formácie stať sa Božími priateľmi a služobníkmi a formovať nových vodcov, animátorov a služobníkov v najrôznejších oblastiach (evanjelizácia, misie, detská služba, umenie, hudba, vlajky, pomoc núdznym a chorím ai.).

Cieľom je nájsť svoje miesto v Cirkvi, farnosti, či spoločenstve a dospieť k prevzatiu zodpovednosti za svoje duchovné napredovanie a osobnostný rozvoj.

Táto formácia ponúka nielen teoretické vedomosti, ale obzvlášť praktické skúsenosti v nasledujúcich oblastiach:

  • evanjelizácia
  • štúdium biblie
  • vedenie modlitby
  • modlitba príhovoru
  • liturgia
  • detská služba
  • praktická služba ai.