Novembrový Večer chvál

Posledný novembrový deň padol na nedeľu, čo znamenalo, že sa už tradične konal Večer chvál v Komunitno-pastoračnom centre sv. Jána Pavla II. v Prešove na sídlisku Šváby. Čím bola táto nedeľa ešte výnimočná? Bola prvou adventnou nedeľou! Advent je dobou očakávania príchodu Pána. Slovo advent pochádza z latinského slova „adventus“, čiže príchod alebo očakávanie. Čím sa mys

lí príchod historický, každoročne sa opakujúci. Aj mnohí z návštevníkov, ktorí prišli v túto nedeľu večer, boli v očakávaní príchodu Pána. A Pán sa dal poznať!

Počas celého Večera nás hudbou sprevádzal Ján Juščák ml. a hudobná služba spoločenstva Marana Tha a slovom Peter Štupák. Celý večer sa niesol v znamení očakávania Pána a prosieb o zaslanie Ducha Svätého. Peter Štupák v príhovore vysvetľoval podobenstvo o desiatich pannách (Mat. 25,1-12.)

Určite ste toto podobenstvo čítali veľakrát. V čom to je, že jedny sú označené ako múdre a druhé ako nerozumné? Vo verši 3 je  jasne povedaný dôvod „…lebo si nevzali olej“ – čo bola v danej situácii dosť podstatná „maličkosť“. V podobenstve je rozdiel medzi múdrymi a nemúdrymi družičkami daný len jednou vecou a tou je nádoba s olejom.

Pán Ježiš chce týmto zdôrazniť dôležitosť resp. nevyhnutnosť prípravy a keďže v podobenstve je hlavným bodom „olej“(ktorý symbolizuje Ducha Svätého), ktorý jedny majú a druhé nie, jedná sa o duchovnú prípravu – prítomnosť Ducha Svätého.

Na záver príhovoru sme spolu prosili Ducha Svätého za naplnenie olejom. Nasledovala adorácia v ktorej mohli účastníco pocítiť jeho prítomnosť a vyznať, že Ježiš je ich Pánom. Lebo Pavol apoštol hovorí: „ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ (Rim 10,8b).

 Už teraz pozývame všetkých na posledný Večer chvál v tomto roku (28.12.), aby sme sa spoločne poďakovali za končiaci sa rok.

Text: Mgr. Michal Orčík

Foto: Michaela Kučmová 

Galeria: Fotky