Veľký piatok v KPC bl. Jána Pavla II.

29. marec 2013

Na veľký piatok celá Cirkev uvažuje o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista. Veľký piatok, deň pre ktorý prišiel Ježiš na túto zem. Všetko, čo počas celého života povedal alebo vykonal, smerovalo k tomuto dňu. Nič by nemalo význam z jeho života, ak by neexistoval kríž. A práve na Veľký piatok sa vykonalo všetko čo bolo už dopredu naplánované. Cieľom celej liturgie Veľkého piatku je poklona svätého kríža.

Obrady Veľkého piatku sú rozdelené do 3 častí. V prvej časti, liturgií slova, sú okrem liturgických čítaní na dnešný deň aj spievané pašie o posledných hodinách Ježiša Krista. Zradený tým koho mal rád, uväznený v Getsemanskej záhrade, odsúdený Pilátom, ktorý to neskôr ľutoval a ukrižovaný, aby zmyl aj tvoje hriechy.

Druhú časť obradov tvorí odhalenie svätého kríža a poklona. Samotný akt odhalenia a príhovoru nesmie vyznieť ako nárek. Pred týmto mŕtvym neplačeme! Pred týmto mŕtvym skloníme hlavu i koleno, ako pred víťazom, ako pred kráľom.

Tretiu časť obradov tvorí sväté prijímanie. Sv. prijímanie dnes je už len ako dodatok, ako dôsledok z uctievania víťaza na kríži a ako záblesk veľkonočného svetla a jasu. Tieto obrady sme slávili aj tento rok v Komunitno – pastoračnom centre. Sestra Helena komentovala všetky úkony, ktoré mali veriaci urobiť. V podaní hudobníkov zo spoločenstva Maranatha sme si vypočuli správu o Ježišovom umučení - pašie.

Otec Pavol Fedorko v homílií vyrozprával krásny príbeh o otcovi, ktorý obetoval svojho jediného syna na záchranu celého ľudstva. Svet trápila ničivá choroba a iba tento jediný človek na zemi vo svojej krvi protilátky. Žiaľ, bolo to malé dieťa a musel dať všetku svoju krv, ináč by svet nezachránil. Tento príbeh poukázal na to, že Boh obetoval svojho syna. „Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život“ (Ján 3:16) Obetovaním Ježiša Krista sa končí obetovanie podľa Starého zákona.
Galéria