Reprezentácia Boha

A keď ľud nemal vody, zhŕkli sa proti Mojžišovi a Áronovi.
Vtedy Mojžiš a Áron odišli od pospolitosti ku vchodu do stánku zjavenia a padli na tvár. I zjavila sa im Pánova sláva a Pán povedal Mojžišovi: "Vezmi si palicu a zhromaždi pospolitosť, ty a tvoj brat Áron, a pred ich očami rozkážte skale, aby dala vodu. Vyvedieš vodu zo skaly a napojíš pospolitosť i jej dobytok." Mojžiš vzal palicu z jej miesta pred Pánom, ako mu prikázal. Potom Mojžiš s Áronom zhromaždili pospolitosť pred skalu a Mojžiš im povedal: "Počujte, vy buriči: Budeme vám môcť vyviesť vodu z tejto skaly?" Nato Mojžiš zdvihol ruku a dva razy udrel palicou po skale. I vyliala sa voda prúdom a napila sa pospolitosť aj jej dobytok. Ale potom Pán povedal Mojžišovi a Áronovi: "Pretože ste mi neverili a neoslávili ste ma pred očami Izraelitov, nevovediete tento ľud do krajiny, ktorú im dám." To sú vody Meríby (Vody zvady), kde sa Izraeliti vadili s Pánom a (kde) sa na nich oslávil.

Nm 20,2.6-13


Mojžiš prežíva ťažké chvíle. Zomrela mu sestra, ktorú mal veľmi rád. Ona mu zachránila život a vďaka nej dostal výchovu na Egyptskom dvore. Mal v nej oporu a jej dar spevu potešoval všetok ľud. Doľahol naňho smútok. Túto jeho ťažobu ešte zhoršuje nespokojný ľud. Božie slovo hovorí, že sa vadil s Mojžišom a kričal, lebo nemal vodu. Nie je to po prvý krát. Mojžiš už skúsil, že Boh sa vie o ľud postarať. No teraz je to iné, lebo na Mojžiša doľahol smútok a prežíva niečo osobne ťažké.

Mojžiš postupuje ako obvykle. Vie, že riešením je modlitba a preto ide do Božej prítomnosti a čaká Božie inštrukcie pre túto situáciu. Boh nedáva dlho čakať na svoju odpoveď. Dáva pokyny: Mojžiš si má vziať palicu a spolu s Áronom zhromaždiť ľud. Potom má rozkázať skale, aby dala vodu. Je to štandardný postup, ktorý Mojžiš a Áron už poznajú z minulosti. Môžeme povedať, že je to pre nich už rutinná záležitosť. A možno práve toto, spolu s okolnosťami, ktoré Mojžiš prežíval, spôsobili skrat v jeho konaní.

Mojžiš zvolal: „Počujte, vy buriči: Budeme vám môcť vyviesť vodu z tejto skaly? Nato Mojžiš zdvihol ruku a dva razy udrel palicou po skale." (Nm 20, 10-11) Zo skaly sa vyliala voda prúdom a ľud sa napil. Zdanlivo je všetko v najlepšom poriadku. Ľudia a dobytok sú spokojní, lebo sa mohli napiť. Ten, kto však nie je spokojný je Boh. Otázka znie: „prečo?" Prečo Boh reaguje negatívne a vyvodzuje také tvrdé konzekvencie pre Mojžiša a Árona: „Preto, že ste mi neverili a neoslávili ste ma pred očami Izraelitov, nevovediete tento ľud do krajiny, ktorú im dám!" (Nm 20, 12)

Čo sa vlastne stalo? Mojžiš bol zrejme ešte stále rozrušený z rodinnej tragédie. Bol naštvaný, že mu ľud nedá ani čas oplakať smrť vlastnej sestry. Je nazlostený. V tejto zlosti predstupuje pred Boha a táto zlosť sa prejaví v jeho konaní. Boh vie, čo prežíva a preto mu nekázal hovoriť k ľudu. V pokynoch znelo, že má rozkázať skale, aby dala vodu. No Mojžiš plný zlosti nadáva ľudu: „Počujte, vy buriči." Sú to tvrdé slová. A potom sa pýta, či budú môcť oni (Mojžiš a Áron) vyviesť vodu zo skaly. Kto teda koná? Mojžiš má mať v ruke palicu, ktorú vzal spred Pána, aby bolo jasné, že koná v Božej autorite. Aby ľud chápal, že je to Boh, ktorý koná nie Mojžiš. No Mojžišova formulácia otázky je nešťastná. Z otázky sa javí, že sú to oni (Mojžiš a Áron), čo vyvedú vodu zo skaly - nie Boh. No to ešte stále nie je všetko. Napokon Mojžiš udrie skalu palicou. Zrejme preto, že jedná v zlosti udrie skalu dvakrát. Celé to vyznieva tak, že neverí Bohu a preto musí udrieť dvakrát. No pritom udieranie po skale tiež nebolo v Božích pokynoch.

Celý problém toho, čo sa udialo, je v tom, že Mojžiš zle reprezentuje Boha. Koná svojvoľne a nie je verný Božím inštrukciám. Dovolil, aby ho ovládala zlosť. Namiesto toho, aby Boha predstavil ako súcitného, ktorý má zľutovanie so smädným ľudom v púšti, Ho predstavuje ako zlostného Boha, ktorý sa hnevá na svoj ľud. No pravda je tá, že ten, ktorý sa hneval na ľud bol Mojžiš nie Boh. Mojžiš dovolil, aby jeho osobné emócie poznačili jeho reprezentovanie Boha. Pre svoje nezvládnuté emócie predstavil falošný obraz o Bohu. A to môže mať pre vieru ľudu katastrofálne následky. Viete si predstaviť čo by sa stalo, keby uverili v zúrivého Boha, ktorý je zlostný, keď ho žiadajú v núdzi o pomoc? To, že sa ľud zlostil a kričal na Mojžiša ešte neoprávňuje Mojžiša, aby sa tiež zlostil a kričal na ľud. Môže to robiť vo svojom stane, ale nie s Božou palicou v ruke, keď reprezentuje Boha pred ľudom.

Toto prvé čítanie nám kladie dôležité otázky: „Ako reprezentuješ Boha pred jeho ľudom? Aký obraz si o ňom vytvoria ľudia, keď vidia tvoj život a tvoje správanie? Uvedomuješ si že ako kresťan reprezentuješ Boha v spoločnosti? Dávaš si pozor na to, aby tvoje nálady neovplyvňovali tvoje správanie, keď si v službe Bohu? Aký obraz o Bohu dávaš svojím deťom?

Pamätám si, že keď som mal asi 3 roky, tak mi môj dedko počas búrky, keď hrozne bili blesky, len tak zo žartu povedal: „To sa Boh zlostí na zlé deti. Plieska v nebi bičom." Živo som si to v mojej detskej fantázii predstavil, lebo už som videl pastierov plieskať bičom a začal som Boha veľmi báť. Pamätám si aj to ako jeden kňaz dal môjmu staršiemu bratovi facku, keď sa rozprával počas miništrovania. Aj preto bolo pre mňa počas mojich detských rokov ťažké uveriť v dobrého Boha a odhodlať sa mu slúžiť (aj ako miništrant). Ak by mi rodičia nekorigovali tento falošný obraz o Bohu, kto vie či by som bol dnes kňazom?

Toto sú veľmi vážne veci. Majú moc poznačiť celý život. Preto Boh jedná tak radikálne s Mojžišom, aby sme to my, ktorí čítame tieto riadky, brali veľmi vážne. Naše zlé reprezentovanie Boha môže mať katastrofálne dôsledky pre druhých, ale aj pre nás. Aké smutné muselo byť pre Mojžiša zomrieť na hranici zasľúbenej zeme. No nechcem končiť pesimisticky.

Dobrou správou je, že máme niekoho, kto nás vychováva a formuje, aby sme správne reprezentovali Boha. Hovorilo o ňom druhé čítanie: „Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu." (Rim 8,26n.) Modlím sa, aby sme s pomocou Ducha Svätého predstavovali verný obraz Boha a mohli na konci vekov prijať ocenenie za jeho reprezentáciu.

o. Martin Harčár