Stretnutie Rady ENC

V dňoch 17.-20.6.2010 sme mali možnosť hosťovať radu ENC. To v preklade znamená, že sme tu mali 22 úžasných bratov a sestier z 11 krajín, ktorí zastupovali spoločenstvá, zapojené do ENC (Európska sieť komunít/spoločenstiev). Všetci Slováci, Česi, Nemci, Rakúšania, Švajčiari, Chorváti, Rumuni, Angličania, Litovci, ale aj tí, ktorí sa narodili v JAR alebo v Amerike sa snažili spolu dohovoriť (poväčšine anglicky). Musíte uznať, že spojiť ľudí rôznych mentalít, veku, stavov a jazykov môže iba ten, kto ich pozná a kto je ich Otec.

zo stretnutia Rady ENCVeľkú časť programu zaberalo delenie o tom, ako to vyzerá so situáciou v jednotlivých zastúpených krajinách, čo najviac vplýva na život a vieru ľudí a ako sa darí jednotlivým spoločenstvám. Konzumný štýl života a veľká pohodlnosť sa usalašili nielen na západe, ale vidíme, ako sa postupne tiahne na stred a východ. Spoločne sme prežívali bolesť nad tým, ako sa do niektorých spoločenstiev zahniezdilo rozdelenie, duchovná lenivosť alebo neochota nanovo sa obrátiť. Na druhej strane sme sa potešili z toho, ako niektoré spoločenstvá nachádzajú zaujímavé nové formy evanjelizácie, ako rastú a ako rastie aj počet mladých ľudí v nich.

Nebolo možné neukázať čosi z nášho slovenského bohatstva, preto sme sa vybrali na Spišský hrad. Netušila som, koľko milovníkov histórie máme medzi sebou. A prečo by aj nie - ľudia, ktorým záleží na budúcnosti chcú poznať minulosť.

Po plánovaní ďalších aktivít a dokončení formačných materiálov sa nedalo nemodliť. Bol to pre nás všetkých vzácny čas a osobne mám taký pocit, že bez tohto času spoločnej modlitby (okrem ranných chvál) by to nebolo ONO. Keď sme si slúžili modlitbou, prežili sme, že si pomáhame niesť bremená, povzbudili sme jeden druhého a myslím si, že sme sa stali jeden druhému zase o krok bližšími.zo stretnutia Rady ENC

Večer sme ešte stihli nakuknúť do historického centra Prešova, ktorý mal pri večernom osvetlení „atmosféru".

Vrcholom stretnutia bol deň spoločenstva, síce s iným programom, ale práve bohatším o týchto našich hostí. Pre mňa bola najsilnejšia spoločná modlitba na záver.

S čím odchádzali naši hostia z ENC? Tu je zopár ich postrehov:
- Ďakujeme vám za úžasnú pohostinnosť.
- Máte veľké srdce.
- Vaši mladí ľudia slúžia s veľkou láskou, pokorou a ochotou - budú z nich dobrí lídri.
- Boli sme oslovení vašou službou.
- Cítili sme sa ako doma, ako v rodine.
- Ste pokladom, ktorý sme objavili na východe Slovenska.
- Oddýchli sme si u vás.

Čo to dalo mne osobne? Bola to pre mňa výzva rozšíriť svoj obzor za hranice svojho bytu, práce, za hranice Prešova ale aj za hranice Slovenska. Cítila som sa, akoby ma orol vyniesol hore do výšky, aby som sa pozrela okolo seba z Božej perspektívy.

Všetkým, ktorí nám pomohli s ubytovaním, stravovaním, obsluhou, dopravou, občerstvením, upratovaním, modlitbou a ďalšími skrytými drobnými službami: VĎAKA!!! Nech Boh požehná a rozhojní to, čo ste sami dali !!!

Helka


Títo hostia sa zúčastnili niektorých akcií nášho spoločenstva ako kurz Beta a Deň spoločenstva (viac tu)


Čo je ENC?

ENC = European Network of Communities = európska sieť komunít/spoločenstiev

IDENTITA ENC

ENC je európska sieť kresťanských komunít v Európe.
ENC sa skladá z ekumenických komunít a komunít konkrétnych cirkví, väčšina je katolíckych.
Sme komunity „Tretej cesty" . Je to výraz pre komunity a spoločenstvá, ktorí sa snažia dať do praxe biblický ideál kresťanskej komunity/spoločenstva.
Snažíme sa nasledovať príklad Cirkvi zo Skutkov 2 a 4.
Sme spojení spoločnými hodnotami, ale zároveň sa líšime poslaním, štruktúrou, dôrazom a cieľmi.
Ako komunity z rôznych denominácií žijeme ekumenický etos pre zmierenie a jednotu kresťanov.

VÍZIA ENC

FIRE
F - family - rodina
I - influence - vplyv na spoločnosť
R - reconciliation/Renewal - zmierenie, obnova
E - encourage/equip/evangelisation - povzbudenie a uschopnenie k evanjelizácií

HLAVNÉ HODNOTY ENC

1. Kristus je v centre všetkého čo robíme.
2. Hľadáme vedenie Duchom Svätým, podporujeme rozvoj prirodzených a charizmatických darov.
3. Každá komunita/spoločenstvo má svoje jedinečné poslanie.
4. Sme oddaní a verní vo vzťahoch, vo formácií, v účasti na živote komunity/spoločenstva.
5. Komunity sa prostredníctvom pastoračnej služby snažia o to, aby sa členovia stali zrelými a zodpovednými kresťanmi.
6. Podporujeme členov našich komunít/spoločenstiev, aby rozvíjali dobré vzťahy v rodinných, miestnych komunitách, vo farnosti a so zodpovednými.
7. Rozvíjať služby: apoštolskú, prorockú, evanjelizačnú, pastoračnú a službu vyučovania v príprave cirkvi na druhý Ježišov príchod.

CIELE ENC

  • pomáhať si vzájomne napĺňať Božie poslanie
  • pomáhať rozvíjať komunity „Tretej cesty"
  • byť vzorom pre rodinný a komunitný život v Cirkvi
  • byť miestom uzdravenia a odpustenia
  • pomôcť mladým ľuďom, aby rástli vo viere a stali sa dobrými lídrami

7 PRINCÍPOV ENC

1. Princíp autonómie - každá komunita ostáva autonómna
2. Princíp vzájomnosti - nie sme nezávislí jeden od druhého - vzájomne sa dopĺňame a slúžime si darmi
3. Princíp subsidiarity - každá úroveň ENC je zodpovedná za seba - miestne, národne, medzinárodne
4. Princíp solidarity - máme zodpovednosť jeden za druhého
5. Rovnováha medzi východom a západom - sieť sa skladá z komunít západnej a východnej Európy
6. Vzťahy sú prednejšie ako aktivity - rozvíjať duchovnú rodinu - tak isto ako je potrebná služba, sú potrebné vzťahy
7. Štruktúra „Zdola hore" - nemá silnú hierarchickú štruktúru, je to skôr sieť vzťahov

www.enc.li

 

Galéria