Putovali sme do Ríma

Boží sluha pápež Ján Pavol II., patrón nášho KPC, bol na nedeľu Božieho milosrdenstva 1.5.2011 slávnostne vyhlásený za blahoslaveného. A my sme pri tom nesmeli chýbať...

Je štvrtok a my sa schádzame v KPC o 12:00 na svätú omšu. Otec kanonik nás povzbudzuje na začiatku putovania čo najviac načerpať a byť pritom navzájom k sebe ohľaduplný. Čakáme autobus. Prichádza. Nakladáme batožinu. Modlitba na cestu. Pohýname sa. Cesta vedie cez Košice, Miškolc, Budapešť, Slovinsko. Postupne zaspávame, hoci sme plní toho pekného napätia, ktoré voláme aj očakávaním.

Prebúdzame sa už na talianskej diaľnici. Jeden tunel za druhým. Cesta ubieha a my prichádzame do večného mesta. Na jeho okraji zastavujeme a kráčame k prímestskej vlakovej stanici Monte Bello. Nastupujeme. Presadáme na metro. A sme tu! Prechádzame niekoľko ulíc a počujeme: Vatikán. Tešíme sa. Prichádzame na Námestie sv. Petra, prechádzame kontrolami a vstupujeme do baziliky. Sme unesení. Mnohí ju vidia prvýkrát naživo. Vystupujeme na kupolu a kocháme sa výhľadom. Obdivujeme Vatikán a jeho okolie. Znovu sa všetci stretávame a pokračujeme v prehliadke Večného mesta. Míňame Anjelský hrad a vstupujeme do kostola. Slávime svätú omšu. Je za čo ďakovať, hoci sme len na začiatku púte. Odchádzame. Pred nami sú Španielske schody. Oddychujeme. Nasleduje ďalšia prehliadka a ubytovanie v Rietti.

Sobota. Prichádzame do Lateránu. Nádherná bazilika. Kľačiačky vystupujeme po Svätých schodoch. Míňame Baziliku sv. Klimenta a prichádzame k tej zasvätenej sv. Pavlovi (za hradbami). Ďalšia bazilika - Santa Maria Magiore - a ďalšia, už menšia. Svätá omša spolu s ďalšou slovenskou skupinou. Stanica metra je uzatvorená. Nasleduje neplánovaná prechádzka. Aspoň vidíme Baziliku Panny Márie Anjelskej. Ideme "domov", aby sme vládali v nedeľu...

Je skoro ráno. Lúčime sa s domácimi. Predierame sa k Anjelskému hradu. Všade je už kopec ľudí, ďalej to už nepôjde. Začína slávnostná svätá omša. Prichádza svätý otec. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Svojho predchodcu Jána Pavla II. slávnostne zapisuje do zoznamu blahoslavených. Spontánne ovácie vďaky Bohu za tohto veľkého pápeža. Po svätej omši sa stretávame a pokračujeme v prehliadke Ríma. Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Venezia, pamätník Vittorio Emanuele, Insula romana, kostol Santa Maria in Aracoeli a napokon Colosseo. Presun metrom a vláčikom na Monte Bello. Autobus už čaká. Zaspávame s modlitbou vďaky.

Prebúdzame sa na parkovisku. Assissi. Nadšenie a očakávanie sa prebúdza spolu s nami. Nastupujeme na eskalátor :) a kráčame ulicami Assissi. Definitívne sa prebúdzame v Kostole sv. Kláry na svätej omši. Modlíme sa pri jej hrobe. Ideme ďalej. Pristavujeme sa pri Novom kostole a kráčame ku Kostolu sv. Františka z Assissi v Assissi :) Opäť modlitba v krypte. Schádzame sa a presúvame ku Kostolu Panny Marie Anjelskej. Vchádzame, prechádzame Porciunkulou. Kupujeme posledné suveníry a vydávame sa na cestu domov.

Vďaka Bohu za pápeža,
vďaka za púť,
vďaka za všetkých mučeníkov a svätých,
vďaka za Večné mesto,
vďaka za spoločenstvo!


Neľutovala som čas, sily a peniaze, ktoré som investovala do cesty za svätým otcom Jánom Pavlom II. do Ríma na beatifikáciu. Stálo to za to.
Nemám rada vo všeobecnosti masovky.... Viac načerpám už v tichu... Ale takú injekciu viery a povzbudenia, radosti či nadšenia, ktoré mi dala táto cesta do Ríma, som už dávno nedostala.
Dobre bolo sa aj modliť na miestach mučeníkov a svätých v Ríme a pestovať aj svoj kultúrny rozhľad o pamätihodnostiach Ríma, ale tejto atmosfere sa nič nemôže vyrovnať.
sr. Helena

 


Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.

Pane, zmiluj sa - Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa - Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa - Pane, zmiluj sa

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami
Duch Svätý Bože, zmiluj sa nad nami
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, oroduj za nás
Ponorený v Otcovi bohatom na milosrdenstvo, oroduj za nás
Zjednotený s Kristom, Vykupiteľom človeka, oroduj za nás
Naplnený Duchom Svätým, Pánom a Oživovateľom, oroduj za nás

Úplne oddaný Márii, oroduj za nás
Priateľ svätých a blahoslavených, oroduj za nás
Nástupca svätého Petra a sluha sluhov Božích, oroduj za nás
Strážca Cirkvi učiaci pravdy viery, oroduj za nás
Otec Koncilu a vykonávateľ jeho odkazu, oroduj za nás
Upevňovateľ jednoty kresťanov a celej ľudskej rodiny, oroduj za nás

Horlivý ctiteľ Eucharistie, oroduj za nás

Neúnavný pútnik tejto zeme, oroduj za nás
Misionár všetkých národov, oroduj za nás
Svedok viery, nádeje a lásky, oroduj za nás
Vytrvalý účastník Kristovho utrpenia, oroduj za nás

Apoštol zmierenia a pokoja, oroduj za nás
Podporovateľ civilizácie lásky, oroduj za nás
Hlásateľ novej evanjelizácie, oroduj za nás

Majster vyzývajúci zatiahnuť na hlbinu, oroduj za nás
Učiteľ ukazujúci svätosť ako rozmer života, oroduj za nás
Pápež Božieho milosrdenstva, oroduj za nás

Veľkňaz zhromažďujúci Cirkev na prinášanie obetí, oroduj za nás
Pastier sprevádzajúci ovečky do neba, oroduj za nás

Brat a majster kňazov, oroduj za nás
Otec zasvätených osôb, oroduj za nás
Ochranca kresťanských rodín, oroduj za nás
Posilnenie manželov, oroduj za nás
Ochranca nenarodených, oroduj za nás
Opatrovník detí, sirôt a opustených, oroduj za nás
Priateľ a vychovávateľ mládeže, oroduj za nás
Dobrý Samaritán trpiacich, oroduj za nás
Podpora pre ľudí starších a osamelých, oroduj za nás

Hlásateľ pravdy o ľudskej dôstojnosti, oroduj za nás
Muž modlitby ponorený v Bohu, oroduj za nás
Milovník liturgie slúžiaci svätú omšu na oltároch sveta, oroduj za nás

Stelesnenie pracovitosti, oroduj za nás
Zamilovaný do Kristovho kríža, oroduj za nás
Príkladne realizujúci povolanie, oroduj za nás
Vytrvalý v utrpení, oroduj za nás

Vzor života a zomierania pre Pána, oroduj za nás
Napomínajúci hriešnikov, oroduj za nás
Ukazujúci cestu zblúdilým, oroduj za nás
Odpúšťajúci tým, ktorí spôsobili krivdu, oroduj za nás

Rešpektujúci protivníkov i prenasledovateľov, oroduj za nás
Hovorca i obhajca prenasledovaných, oroduj za nás
Pomocník nezamestnaných, oroduj za nás
Starostlivý o osoby bez prístrešia, oroduj za nás

Navštevujúci väzňov, oroduj za nás
Posilňujúci slabých, oroduj za nás
Učiaci všetkých solidarite, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K. Oroduj za nás blahoslavený Ján Pavol.
Ľ. Aby sme životom i slovom ohlasovali svetu Krista, Vykupiteľa človeka.

Modlime sa:
Milosrdný Bože, prijmi naše poďakovanie za dar apoštolského života a poslania blahoslaveného Jána Pavla II. a na jeho príhovor pomôž nám rásť v láske k tebe a odvážne hlásať Kristovu lásku všetkým ľuďom.
Skrze Krista nášho Pána.
Amen.


Nihil obstat: Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie KBS, košický pomocný biskup 4.5.2011.
Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, bratislavský arcibiskup - metropolita, 5.5.2011, K 355/201 l.

Galéria