Marec 2010

28. marec 2010

z vecera chval28.3.2010 sme mali ako spoločenstvo príležitosť spoločne sláviť Kvetnú nedeľu. Už od rána mnohí prichádzali do kaplnky v KPC Jána Pavla II., aby pri adorácii od Pána Ježiša vyprosili požehnanie pre Večer chvál. O 18:00 sme spoločne s veriacimi z farnosti Solivar slávili Eucharistiu, ktorá začala tradičným slávnostným vstupom s ratolesťami.

Na jeho úvode sa čítala perikopa o slávnostnom vstupe Ježiša do Jeruzalema (Lk 19,28-40), ktorá bola hlavnou inšpiráciou obsahu Večera chvál. Z nej v nás rezonovalo, že Pán Ježiš sa nebránil tomu, aby Mu celé zástupy učeníkov volali na slávu, ba práve naopak, On sám bol iniciátorom Svojho slávnostného príchodu do Jeruzalema. Farizejom dokonca na ich žiadosť, aby ich napomenul, odpovedal: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene. (Lk 19,40)

Janko Juščák, náš worship líder, nám počas Večera chvál pripomenul aj Vyčistenie chrámu, ktorým pokračuje opis Ježišovej Kvetnej nedele, kedy Pán Ježiš zvolal: Môj dom sa bude volať domom modlitby. (Lk 19,46) Vyzval nás, aby sme odovzdali Bohu všetko, čo nepatrí do Božieho domu - nášho srdca, aby sme pred Bohom konali pokánie.

Modlitba a pôst boli obsahom výzvy na Veľký týždeň po svedectve Petra Štupáka o Božom požehnaní kurzu Manželské večery.

Vďaka Bohu :) nastal opäť problém veľkého záujmu o poslúženie modlitbou príhovoru, takže sme sa za niektorých modlili ešte takú hodinku po požehnaní, ktoré nám na záver Večera chvál udelil otec Matúš Fuchs, niekdajší kaplán solivarskej farnosti.

Galéria