Stretnutie mužov 2011

V dňoch 18.-20.8.2011 sme mali možnosť obnoviť a posilniť sa na tele aj duchu na celoslovenskom stretnutí mužov spolu s Tomom Edwardsom z Floridy, ktorý nám sprostredkoval Božie Slovo. Pozvanie prijalo okolo 110 manželov a slobodných mužov. Na tomto stretnutí sa skutočne naplnili slová žalmu 133: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu". Bolo to pre mňa 2. stretnutie, na ktorom som sa zúčastnil a veľmi som sa naň tešil po skúsenostiach z minulého roku, kde sa Pán dotýkal sŕdc všetkých, ktorý prijali Jeho pozvanie. Stretnutie sa nieslo v duchu: „Ako sa stať Božím mužom a aké vlastnosti má mať Boží muž". Celú atmosféru umocňoval mužný hlas Toma pri prednáškach a malá miestnosť v CVČ Jána Pavla II., kde sa pri speve chlapov celé centrum otriasalo v základoch. Boh sa nás mocne dotýkal cez adorácie pred Sviatosťou aj pri chválach a modlitbách, čoho dôkazom boli aj mnohé svedectvá pri záverečnom zdieľaní. Posledný deň stretnutia vyvrcholil spoločným slávením eucharistie spolu s otcom Františkom v KPC, kde sme spolu s krásnymi ženami, ktoré sa zúčastnili kurzu „Krása ženy", zažili úžasné a Duchom Svätým presiaknuté zvelebenie, kde sa mi do mysle vtisli slová sv. apoštola Petra „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi."

Zlatým klincom a záverečnou pochúťkou od nášho Pána bola pre mňa osobne nedeľná 9. celoslovenská púť mužov v Gaboltove, ktorej sa zúčastnilo okolo 700 mužov. Počas tejto púte sa Pán dotýkal mnohých sŕdc a pod vedením Ducha Svätého sa téma niesla v duchu „Boh, môj milujúci Otec". Púť vyvrcholila slávením eucharistie za prítomnosti nášho otca pomocného biskupa Mons. Stanislava Stolárika, ktorý úžasným spôsobom sprostredkoval lásku nášho nebeského Otca. Už teraz sa teším na ďalšie stretnutie ak Boh dá a srdečne pozývam všetkých mužov od 16 rokov vyššie na tento požehnaný čas, kde Pán premieňa milujúcich synov a kovbojov túžiacich po dobrodružstve na skutočných božích mužov a kráľov, tak veľmi potrebných v dnešnej dobe krízy otcovstva a autority.

Jozef 


 

Video vytvorené ako darček pre všetky ženy, ktoré sa zúčastnili konferencie Krása ženy
a s ktorými sme slávlili spoločnú sv. omšu

Prezentácia fotiek zo Stretnutia mužov a tiež aj Púte mužov v Gaboltove


Závislosť

Závislý som, Pane, na Tebe,
Ty patríš k mojej dennej potrebe,
podieľaš sa na každej mojej vráske,
aj Ty si závislý na mojej láske.

Chýbal si mi, tak šiel som a stál,
kde mocne zneli piesne chvál,
stál som tam, tiež vzdával chválu,
oko pustilo mi sĺzu hravú.

Mal som oči plné sĺz,
pre veci svetské zastavil sa pulz,
„vietor nad hlavami nám vanie,
my vzývali sme Teba Pane."

V srdciach nám pláli ohníčky,
och, Pane, „jak som maličký",
keď si pri mne, nemusím sa báť,
môj Ježiš - chcem blízko Teba stáť...

Chválim Ťa, Pane a dávam dole masku,
„Bože Ty potrebuješ moju lásku",
nemôžem žiť len o pšeničnom chlebe,
závislí sme obidvaja na sebe.

Bol som tam, aj som sa bál,
keď zneli chlapské piesne chvál,
boli tam „muži jasnej mysle",
bol som tam a Ty si prišiel...
     MARANA THA


22.august 2011 © Janko K.


Nezabúdaj a požehnávaj

V tomto duchu sa 21.8. niesla už 9. Púť mužov už v Sanktuáriu Panny Márie Karmelskej v Gaboltove. Každý rok predchádza púti duchovná obnova Stretnutie mužov, ktorú sme prežili v požehnaných dňoch 18.-20.8 v CVČ Jána Pavla II. na Sekčove. Paralelne v tom istom čase prebiehala aj duchovná obnova žien pod názvom Krása ženy v KPC Jána Pavla II. na Šváboch. Neviem, koľko žien sa zúčastnilo tohto stretnutia, ale mužov bolo vyše sto, a žien bolo viac...

Už po niekoľký krát sa mi potvrdila moja skúsenosť, cez kríž k Ježišovi. A tak sme sa vďaka Božej prozreteľnosti a vďaka krížu dostali k spoločenstvu MaranaTha, ktorý vedú kurzy pre mladých pod názvom Alfa, prázdninové stretnutie TEC (Teens encounter Christ - Mladí stretávajú Ježiša), akcie ako filmové večery, čajovňa a podobne. Spomínam to preto, lebo mladí sú budúce ovocie.

A práve aj to bol jeden z dôvodov zúčastniť sa tohto stretnutia mužov, nakoľko samotná púť je už vyvrcholením celej prípravy a duchovnej obnovy. Je to požehnaný čas, keď sme pri Bohu veľmi blízko, cítime jeho dotyk, prebúdza k Novému životu a povzbudzuje cirkev a v nej svoje deti, či už v prednáškach, sv. spovedi, v adorácii pri Sviatosti oltárnej a nakoniec pri sv. omši a Jeho prijímaní pod spôsobom chleba. Je to požehnaný čas, keď otvárame svoje srdcia a On príde a vstúpi. Ak sa Mu dokážeme otvoriť a prijmeme Ho, všetko ostatné v našom živote vykoná za nás. Na kríži je pribitý Boží Syn s rozpätými rukami, otvorenou náručou a takto nás prijíma a objíma svojou láskou. Tam Jeho otvorená náruč čaká, kedy my otvoríme svoje srdcia len pre Neho.

Svedectvá mužov, ktoré sa dali vypočuť v posledný deň stretnutia, ma v tom povzbudili. Nie je ľahké pripustiť si slabosti sám voči sebe a predsa, ako je ťažké to povedať pred toľkými mužmi a svedčiť, ako Boh konal v živote mnohých mužov. Ak ste nepocítili Božiu prítomnosť a nevideli mužov vyznávať svoju vieru a obrátenie so slzami v očiach, príďte sa povzbudiť. Načerpať silu! Odvahu! Pri Bohu sme si každý rovný a každý má svoje miesto.

Je to chvála Bohu! Nájdime si spoločenstvo, v ktorom sa nanovo skrze Ducha narodíme pre Boha a to vás naplní! Čo si už môže muž priniesť domov po príchode, povedzme z krčmy? Lásku? Radosť? Pokoj? Zdržanlivosť? Zhovievavosť? Vernosť či azda sebakontrolu?

Ale Písmo hovorí o tom, že máme kráčať v tom, čo má ovocie Ducha! Nič sa nerodí ľahko, silné sebazaprenie, v tom je sila Ducha! Veď Ježišové slová sú jasné „Proste a dostanete, klopte a otvoria vám".

Kresťanský muž nie je lakomý, lebo ak žije v Duchu, vie, že Boh sa postará. On nám zveril dobré veci, ktoré môžeme využívať a deliť sa s inými. Takto budujeme Božiu cirkev. Nezhromažďujme si poklady na zemi, ale v nebi, kde ani moľ ani hrdza a ani zlodeji nemajú svoje miesto a nezničia, čo sme si tam uložili! Aj apoštol Pavol hovorí "Prežil som život, keď som mal mnoho a prežívam život, aj keď nemám nič, a viem, že je to pravda!" Nech je nám vzorom a povzbudením.

Prežívame požehnaný čas, koniec prázdnin a tak neviem koľko mladých ľudí a mužov si našlo čas a prežívalo chvíle s Bohom, aj keď nám boli ponúkané rôzne možnosti. My máme kľúč v rukách a je na nás, či sa otvoríme. Modlím sa, aby mnohí z vás našli v sebe silu sa prekonať a načrieť hlbšie do studnice Božej milosti a cez tieto milosti sa preniesť ďalej k vytrvalosti. Povzbudzujem vás k tomu, to je naša úloha v cirkvi. Prekonávajme ťažkosti s Ježišom, len tak budeme naplnení a posilnení Duchom, ktorý nás stále chce viesť!

Aj k tomu nám Ježiš nám zanechal jasný odkaz „Som s vami až do skončenia sveta". Nezabudli sme?

Peter

Galéria